Ανακοίνωση Προγράμματος Νέων Αγροτών

Χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση Αδειών Απόστασης Στέμφυλων για παραγωγή Τσίπουρου
October 24, 2016
Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός 2016
October 31, 2016

Ανακοίνωση Προγράμματος Νέων Αγροτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 2014-2020, για το έτος 2016 σύμφωνα  με  την  αριθμ. πρωτ. 8837/14-10-2016 –πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, σε εφαρμογή της αριθμ. 8585/10-10-2016(ΦΕΚ 3322/Β΄/17-10-2016) Υπουργικής Απόφασης και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης έχει εγκριθεί το ποσό των 12.000.000€ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 μέσω ηλεκτρονικής υποβολής και κατάθεσης φυσικού φακέλου από 1-12-2016 έως 7-12-2016 στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων.

Δικαίωμα  υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο υπομέτρο 6.1 έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που  έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα,  δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια  επιλεξιμότητας  υποψηφίων  (άρθρο 5 παρ. α1  και β έως ι της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016).

 ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€)
1Προσανατολισμός παραγωγής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάστασηΦυτική

Μικτή

Κτηνοτροφική

17.000

17.000

19.500

2Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσηςΟρεινή

Μειονεκτική

Μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους

 

Λοιπές περιοχές

2.500

2.500

2.500

 

 

0

 Ύψος στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί – ΣύνολοΜέγιστο

 

Ελάχιστο

22.000

 

17.000

Δικαιούχοι είναι τα νομικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.α2 και β έως ι της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000€ έως και 100.000€ και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν πολυετές  επιχειρηματικό σχέδιο με γεωργικό προσανατολισμό με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 8, 9 και αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 8585/10-10-2016.

Το ποσό της οικονομικής στήριξης κυμαίνεται από 17.000€ έως 22.000€ ως εξής:

Την αναλυτική Πρόσκληση του Υπομέτρου καθώς και τη σχετική Υπουργική Απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν μέσω:

*των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr  στο σύνδεσμο http://agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=753a043674f01935

*της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά   με:

κα Ι. Σαββίδου2461351153 για την ΠΔΜ
κα Α. Τσιτσέλη2461351157 για την ΠΕ Κοζάνης
κ. Ε. Μπέη2467350251 για την ΠΕ Καστοριάς
κ. Δ. Κανιστρά2462353094 για την ΠΕ Γρεβενών
κα Ο. Παπαδοπούλου2385054554 για την ΠΕ Φλώρινας

 

 

Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ α.α.

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ

 

Accessibility
Κλείσιμο