Αρ. Απόφασης 55/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορά την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – Σύμβαση 54035/18-11-2015

Accessibility
Κλείσιμο