Αρ. Απόφασης 54/2016 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορά την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – Σύμβαση υπ΄αριθμ. 54036/18-12-2015

Accessibility
Κλείσιμο