Αρ. Απόφασης 60/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 20.184,62 ευρώ με το Φ.Π.Α από τον ΚΑ 30.7331.0007 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων

Accessibility
Κλείσιμο