Αρ. Απόφασης 45/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 781,76 € από τον Κ.Α. 00.8115.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων αιρετών έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο