Αρ. Απόφασης 44/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 189,32 € από Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων, σε εκτέλεση υπηρεσίας του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο