Διεύθυνση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

3.1. Τμήμα Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Ποιότητας ζωής
3.2. Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης
3.3. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
3.4. Τμήμα συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων
3.5. Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΗΤΑΣ 

Accessibility
Κλείσιμο