Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2018 – Συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών ΔΕ Βερμίου Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελέτης 6/2014, προϋπολογισμού 89.000 ευρώ.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 640,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ έτους 2017 για εργασίες λογιστικής τακτοποίησής του. Ορισμός αναδόχου.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 75/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υπ’αριθμ 11957/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2018, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 73/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών του.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 72/2018 – Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο, για την κατάθεση παράστασης πολιτικής αγωγής υπέρ του Δήμου, εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση και καθορισμός της αμοιβής του.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 71/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Σύμβουλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 70/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Σύμβουλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 69/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «20ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο