Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 247/2020 – Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 246/2020 – Διαγραφή οφειλής

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 245/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α .

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021», προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 243/2020 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου , ορισμός αναδόχου.

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 242/2020 – Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 241/2020 – Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ. έτους 2019 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 240/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 223/2020 ΑΟΕ. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 239/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α .

[…]
December 22, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2020 – Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 419/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο