Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 219/2018 – Κατανομή ποσού προερχόμενου από ΣΑΤΑ 2018 «ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 218/2018 – Συνδριοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων έτους 2018

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 217/2018 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια πρ/σμού προσλήψεων έκτακτου πρ/κού έτους 2018

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2018 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας και στην υπηρεσία Πρασίνου

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2018 – Σύναψη Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση». ( υποέργο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας )

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 214/2018 – Επικαιροποίηση της υπ’αριθ. 355/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση σχεδίου Πόλεως στα ΟΤ 395α,3α και 52.

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 212/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αγροτική Οδοποιία Πύργων Δήμου Εορδαίας »

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 211/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Διαδημοτικού Κυνοκομείου Εορδαίας »

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 210/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Δίκτυο Διασύνδεσης Ταμιευτήρα Φράγματος με το Υφιστάμενο Αρδευτικό Δίκτυο Μηλοχωρίου

[…]
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 209/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 18/2017.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο