Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 7/2016 – Επιχορήγηση του Δήμου Εορδαίας στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του για το έτος 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 6/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 5/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Εσωτερικά δίκτυα Ύδρευσης Νέου Κομάνου ‘’ στην πρόσκληση 5 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 4/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Εσωτερικά δίκτυα Αποχέτευσης Νέου Κομάνου ‘’ στην πρόσκληση 7 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 3/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ & ΚΕΔΗΦ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 2/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το υποέργο « Κατασκευή χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ συντήρηση χώρων υγιεινής αποκατάσταση φθορών & ελαιοχρωματισμοί γηπέδου Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 1/2016 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 για το υποέργο Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας – Τρόπος εκτέλεσης του έργου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 107/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής δημοπρασίας για την εκποίηση του λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 106/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την:«Προμήθεια αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και πίνακα αποτελεσμάτων για το κλειστό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 105/2016 – Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια τονερ- μελανακια εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας, ψήφιση της σχετικής πίστωσης

[…]
Accessibility
Κλείσιμο