Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 17/2016 – Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 16/2016 – Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 15/2016 – Τροποποίηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 14/2016 – Λήψη απόφασης ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 12/2016 – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην πρώην Δήμαρχο Παρασκευή Βρυζίδου

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 13/2016 – Λήψη απόφασης για την διενέργεια των προς ανάθεση προμηθειών, εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας οικονομικού έτους 2016»

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 11/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) « Ανάπλαση Βόρειας εισόδου Πόλεως Πτολεμαΐδας » και « Συντήρηση διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποίας Από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση κλειδί

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 10/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση ΤΚ Περδίκκα και Ανάπλαση αύλειου χώρου ΕΑΚ >Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 9/2016 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10 Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

[…]
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 8/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Αντικατάσταση υγρομόνωσης στο Μουσικό Σχολείο και Συντήρηση Στέγης στο 10ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο