Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 114/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδων σε αίθουσες διδασκαλίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 113/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 112/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής –προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου συνολικής έκτασης 3.596,78 τ.μ με αναψυκτήριο 39,48 τ.μ και βοηθητικούς χώρους 28,49 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Εμπορίου.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 111/2016 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 110/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων παντοπωλείου για τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π.», ορισμός αναδόχου.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 109/2016 – Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : «Προμήθεια θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας», λήψη σχετικής απόφασης.

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 191/2016 – Έγκριση παράτασης του από 30/03/2009 Ιδιωτικού Συμφωνητικού ανάθεσης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Αξιοποίησης του Σπηλαίου Τ.Δ. Ερμακιάς» μεταξύ της ανάδοχης σύμπραξης «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΟΕ «ΥΕΤΟΣ», ΚΟΥΚΑ ΔΟΥΚΙΣΣΑ, ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ» και του πρώην Δήμου Αγίας Παρασκευής, Νομού Κοζάνης β) υποκατάστασης της κας Κ. Μυλωνάκη-Ζωγράφου, μέλους της ανάδοχης σύμπραξης

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 190/2016 – Τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΑΧ των καθαριστριών των Σχολείων από μερική σε πλήρης απασχόληση

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 189/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας για τη σύσταση «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό 23/2998/19-7-2016 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Κοινότητας» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 10 « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» στην επενδυτική προτεραιότητα 9iv που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στον ειδικό στόχο : «Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα αγαθά της υγείας και πρόνοιας »

[…]
September 22, 2016

Αρ. Απόφασης 188/2016 – Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο