Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 3, 2016

Αρ .Απόφασης 275/2016 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και διάταξη επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Ερμακιάς

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 274/2016 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ » .

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 273/2016 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού ̟πίνακα εργασιών για το έργο Σκυροδέτηση ΟΤ και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων.

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 262/2016 – Έγκριση υ̟ποβολής ̟πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας :«Ανά̟πλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανά̟πλαση Οδού 25ης Μαρτίου‘’ στην ̟πρόσκληση 26 της Ειδικής Υ̟πηρεσίας Διαχείρισης του Ε̟πιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδο̟περιφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό »και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 7« Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των ̟προβλημάτων σε βασικές υ̟ποδομές δικτύων» ̟που συγχρηματοδοτείται α̟πό το Ευρω̟παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά̟πτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 260/2016 – Συμμετοχή του ήμου Εορδαίας στο ειδικό συνέδριο της ΚΕΕ στο Βόλο – Ψήφιση οδοι̟ορικών εξόδων

[…]
November 1, 2016

Αρ. Απόφασης 165/2016 – ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2015 του κληροδοτήματος ημητρίου Γ.Τσίρου.

[…]
November 1, 2016

Αρ. Απόφασης 164/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ Ακυρωτικού Τμήματος του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών

[…]
November 1, 2016

Αρ. Απόφασης 163/2016 – Ακύρωση της 108/2016 ΑΟΕ. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0032 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για τις εργασίες κατασκευής βάσεων για τα αγάλματα.

[…]
November 1, 2016

Aρ. Απόφασης 158/2016 – Εξέταση της ένστασης του Χρυσοστομίδη Χρυσόστομου , κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του ήμου και των Νομικών Προσώπων του»

[…]
October 18, 2016

Αρ. Απόφασης 259/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 2/2016 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αρδασσας Δήμου Εορδαίας σχετικά με την υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο για διάθεση καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών των δημοτών της ΤΚ Αρδασσας- Κρυόβρυσης έτους 2016

[…]
Accessibility
Κλείσιμο