Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 10/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.240.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7323.0063 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Δ. Αγίου Χριστοφορου – Σπηλιάς Β ’Φάση» ΕΑΠ, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

[…]
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 201/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ Αγίου Χρυσοφόρου –Σπηλιάς β’ φάση» , προϋπολογισμού 1.240.000 ευρω αριθμ μελ 9/2016. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 64/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 44/2017 – Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 43/2017 – Έγκριση μεταβιβάσεων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

[…]
March 27, 2017

Αρ. Απόφασης 18/2017 – Υποβολή πρότασης για αναγνώριση της Τοπικής Κοινότητας Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας ως Μαρτυρική

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 67/2017 – Εκλογή μελών ( τακτικών – αναπληρωματικών ) επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Εορδαίας .

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 66/2017 – Εκλογή μελών ( τακτικών & αναπληρωματικών ) οικονομικής επιτροπής του Δήμου Εορδαίας

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 65/2017 – Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας

[…]
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 57/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το έργο « Συντήρηση Διαμόρφωση ( βελτίωση ) Αγροτικής οδοποιίας ( από πρόποδες Βερμίου έως τη θέση κλειδί »

[…]
Accessibility
Κλείσιμο