Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 132/2017 – Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής έργου «Ασφαλτοστρώσεις 2007» με αριθμό μελέτης 2/2007

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 130/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 126/2017 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12.- ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5003194 στο Ε. Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 119/2017 – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση οριστικής μελέτης αξιοποίησης του Σπηλαίου ΤΚ Ερμακιάς » που εκπονήθηκε από τους μελετητές « Σύμπραξη « Σπυρίδης Α- Κουτάλου Β ΟΕ ΥΕΤΟΣ

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 118/2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 116/2017 – Ανακατανομή χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

[…]
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 115/2017 – Ανακατανομή ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 82/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου στο 4ο – 10Ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμ μελ. 25/2016, προϋπολογισμού 13.100,00 ευρώ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ).

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 80/2017 – Παράταση χρόνου εκτέλεσης έργου ΄΄ Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδίκκα΄΄ , αρ μελ 23/2016.

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 73/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αρίθμ 157/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης και εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης σε οποιαδήποτε συζήτησή της.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο