Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 8/2017 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση των δαπανών συμβάσεων έργων, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2016.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 7/2017 – Ψήφιση πιστώσεων ετήσιων δαπανών από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 6/2017 – ΄Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων & αιρετών, σε εκτέλεση υπηρεσίας του έτους 2016 καθώς και αμοιβές και δαπάνες προσωπικού.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 5/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 , για προμήθειες & υπηρεσίες των οποίων η διαγωνιστική διαδικασία κατακύρωσης ή τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικ έτους 2016 καθώς και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ .

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 4/2017 – Ψήφιση πολυετών δαπανών από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 3/2017 – Έγκριση και επαναψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 2/2017 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2016 και ορισμός υπολόγων.

[…]
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 1/2017 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 17/2017- Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
February 15, 2017

Αρ. Απόφασης 16/2017 – Ψήφιση πιστώσεων που προέκυψαν μετά την υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού Έτους 2017.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο