Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2018 – Ανάκληση εν μέρει της 6/2018 ΑΟΕ και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων .

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2018 – Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση, εκμίσθωσης του διαμερίσματος του 3ου ορόφου του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσιρου, επί της οδού Ολύμπου 30 στην Θεσσαλονίκη.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 58,00, ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2018 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 13.265,52 ευρώ από τον ΚΑ 00.8117.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση δαπανών παρελθόντος έτους του Δήμου Εορδαίας.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 35/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για άσκηση αγωγής.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 34/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Κατασκευή τοιχειων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ ΣΑΤΑ.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 33/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού των προσφορών της επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του διαμερίσματος 3ου ορόφου του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσιρου, επί της οδού Ολύμπου 30 στην Θεσσαλονίκη.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 32/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 19.713,45 ευρώ από τον Κ.Α 006221.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την δαπάνη της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος.

[…]
June 29, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 31/2018 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολικό έτος 2018-2019» προϋπολογισμού 128.340,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο