Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 90/2018 – Ορισμός μηχανικού του Δήμου Εορδαίας για την σύνταξη τεχνικής έκθεσης εκτίμησης ζημιάς που προκλήθηκε σε δίκυκλο.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 89/2018 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ.7/2018.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση δαπανών σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 39/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση των δαπανών των εργασιών καθαρισμού ακινήτων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση των δαπανών προμηθειών για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2018-2019», λήψη σχετικής απόφασης.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», λήψη σχετικής απόφασης

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 86,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6422.0000 από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2018- Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο