Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αρίθμ 4 καταστήματος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.μ, λήψη σχετικής απόφασης.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2018 – Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο σύνταξης αιτιολογικής έκθεσης προς νομοθετική επίλυση οικονομικής διαφοράς.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελέτης 30/2017, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2018 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: « Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο Γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης- Εμπορίου», προϋπολογισμού 126.000,00 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), αρ.μελέτης 6/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2018 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541, αρ.μελ. 17/2016. Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2018 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’αριθμ 44/2018 διαταγής πληρωμής

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2018 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδειας & Δήμητρας & Αργυρουπολεως », αρ μελ 24 /2017, προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041.Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 163/2018 – Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 162/2018 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

[…]
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο