Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 191/2018 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού έλεγχου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη, της Επιτροπής διενέργειας της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 54.560,00 ευρώ. Ορισμός αναδόχου.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 190/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο Γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης- Εμπορίου», προϋπολογισμού 126.000,00 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), αρ.μελέτης 6/2018

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2018 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2019.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2018 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2019.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019». Ορισμός αναδόχου.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2018 – Εξουσιοδότηση στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2018 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2018 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 4/2018, προϋπολογισμού 26.191,90 ευρω.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας», προϋπολογισμού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.μελέτης 12/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2018 – Kατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας και για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 1.950 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο