Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: « Συντήρηση 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας, αρ. μελέτης 3/2019, προϋπολογισμού 13.500,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2019 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών του.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2019 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2019, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2019 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ έτους 2019, για εργασίες λογιστικής τακτοποίησής του. Ορισμός αναδόχου.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 35/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 34/2019 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Αναρράχης έτους 2019.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 33/2019 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 240.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), Πρόγραμμα ‘’ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020’’, αρ.μελέτης 29/2017.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 32/2019 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », αρ. μελέτης 25/2017 προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041, ορισμός αναδόχου.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 31/2019 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (στάδιο έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», προϋπολογισμού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.μελέτης 12/2018, ορισμός αναδόχου.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2019 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018». Ορισμός αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο