Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 62/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 1ου δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας» (2014ΣΑΕΠ 541 000003) – αρ.μελ.Δ/νσης Τ.Υ 7/2015 ,συνολικού προϋπολογισμού 216.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 61/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: « Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας» αρ.μελ.Δ/νσης Τ.Υ. 7/2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 57/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6495.0000 >, από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 για έξοδα κτηματολογίου του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 60/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 20.184,62 ευρώ με το Φ.Π.Α από τον ΚΑ 30.7331.0007 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 59/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.230,00 ευρώ με το Φ.Π.Α από τον ΚΑ 30.6117.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την δαπάνη σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Ολυμπιάδας, δημοτικών ακινήτων που εμφαίνονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 58/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων 2.500,00 από τον ΚΑ 00.6494.0000 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για > του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 56/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την διενέργεια προμηθειών , εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 55/2016

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 53/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.765,38 ευρώ από ΚΑ 80.8261.0004 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση της δαπάνης απόδοσης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τ.Κ. Κομνηνών βοσκής έτους 2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 52/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 696.427,00 ευρώ από ΚΑ 20.6277.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση της δαπάνης ετήσιας εισφοράς προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο