Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 50/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας», αρ. μελ. 26/2016.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 49/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 48/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού ανάδοχου για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο της τ.κ. Βλάστης» ,αριθμ μελ 14/2019, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ ( χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ). Ορισμός αναδόχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 47/2020 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σχολικού έτους 2020-2021» , προϋπολογισμού 128.340,00 ευρώ.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 46/2020 – Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστητως καταβληθέντα

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριών 2020 καθώς και για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Δημάρχου.

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 44/2020 – Αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ. έτους 2020

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2020 – Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ , λήψη σχετικής απόφασης

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 41/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων μηνός Μαρτίου .

[…]
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 2241/2019 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο