Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 91/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 90/2020 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 89/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ( ένα καλαθοφορο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 394.940,00 ευρώ , χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2020 – Έγκριση της 19/2020 ΑΔΣ Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισμός οικονομικού έτους 2019».

[…]
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2020 – Έγκριση της 21/2020 ΑΔΣ Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισμός οικονομικού έτους 2019».

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2020 – Αποδοχή πίστωσης – τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για δαπάνες αντιμετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2020 – Παραγραφή τιμολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας –τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής διαπραγμάτευσης ανάθεσης συμβάσεων για προμήθειες υλικών, παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, ορισμός αναδόχων.

[…]
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο