Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Πτολεμαΐδας » , αριθμ μελ. 14/2017, προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας», αριθμ μελ. 17/2019 , προϋπολογισμού 220.725,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 1/2020, προϋπολογισμού 175.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2020 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ( έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αυλειου χώρου στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαϊδας », προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, μελέτης 7/2019. Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 124/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας».

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαϊδας (κτίριο ΙΕΚ)»

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2020 – Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2020 – Ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020 του Κληροδοτήματος Δημ. Γ.Τσίρου για την αντιμετώπιση πάγιων δαπανών του.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο