Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2020 – Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας».

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την διοργάνωση δράσης προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής, για παιδιά ηλικίας 0 εως 18 ετών σε συνεργασία με το «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας »

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2020 – Έγκριση ή μη πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, ΟΜΑΔΑ Β’ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ. Ορισμός αναδόχου.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2020 – Αποδοχή δωρεά ενός (1) σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή WC ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας του Δ. Εορδαίας»

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)» , αριθμ. μελ 23/2017.

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2020 – Έγκριση ή μη της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας»

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο