Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 149/2020 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021». (ορισμός προσωρινού αναδόχου).

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 148/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, του Δήμου Εορδαίας σε συνεργασία με τονπολιτιστικό σύλλογο «ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ»

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2020 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 146/2020 – Άσκηση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπεύθυνου για την τέλεση της πράξης παράβασης του αρ 16 παρ 1 ν 4039/2012, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 145/2020 – Αποδοχή δωρεάς τεσσάρων (4) οχημάτων από την Δ.Ε.Η.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2020 – Έγκριση γενόμενης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2020 -Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 49.993,70 ευρώ με ΦΠΑ.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης-Εμπορίου» με αρ. μελ. 6/2018.

[…]
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2020 – Έγκριση ή μη 1ου Σ.Π. έγκριση προθεσμίας περάτωσης εργασιών εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαίδας».

[…]
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2020 – Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας ».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο