Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2019 – Ανάκληση εν μέρει της υπ΄αρίθμ 18/2019 Α.Ο.Ε στο σκέλος 3, για την προμήθεια «Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ μελ 11/2018 και λήψη απόφασης σχετικής με την επανάληψη του διαγωνισμού για τις Ομάδες Γ και Δ μετά από επικαιροποίηση της μελέτης και των όρων διακήρυξης.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 44/2019 – Εκτέλεση προϋπολογισμού A΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2019 – Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «20ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 42/2019 – Αποδοχή δωρεάς της Εταιρείας ECOELASTIKA A.E η οποία προτίθεται να κατασκευάσει τάπητα ασφαλείας στον αύλειο χώρο του Ειδικού Δημοτικού & Ειδικού Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 41/2019 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙGΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 382.000,00 ΕΥΡG (με Φ.Π.Α.), ΕΑΠ & ΣΑΤΑ., αρ.μελέτης 17/2018. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2019 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ-ΣΑΤΑ), αρ.μελέτης 21/2018. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: « Συντήρηση 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας, αρ. μελέτης 3/2019, προϋπολογισμού 13.500,00 ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2019 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών του.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2019 – Λήψη απόφασης σχετικής με την εκπλήρωση των σκοπών του Κληροδοτήματος Δημ.Γ. Τσίρου για το έτος 2019, ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 του Κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου.

[…]
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2019 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ έτους 2019, για εργασίες λογιστικής τακτοποίησής του. Ορισμός αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο