Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ4212/2016 αίτησης ακύρωσης και της υπ΄αρίθμ 22900/5-7-2016 αρνητικής απάντησης του Δήμου Εορδαίας, κατά την δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην τ.κ Ολυμπιάδας του δήμου Εορδαίας», (ΣΑΤΑ) , αριθμ μελ. 24/2016 προϋπολογισμού 36.200,00 ευρώ.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Β΄Φάση», προϋπολογισμού 1.240.000,00 ευρώ , αριθμ μελ 9/2016.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2017 -Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελέτης 18/2017, προϋπολογισμού 5.106,25 ευρώ, ορισμός αναδόχου.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 151/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ Ολυμπιάδας», αρ μελ 17/2017, προϋπολογισμού 51.600,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 117/2017 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφορου Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2016, προϋπολογισμού 11.702,20, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 163/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου Εορδαίας

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 162/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 17,20 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα », αρ μελέτης 13/2016 με προϋπολογισμό 18.130,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541.

[…]
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο