Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 289/2020 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ , τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 288/2020 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και του Ν.Π.Δ.Δ. , για το έτος 2021.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 287/2020 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2021.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 286/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας » – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

[…]
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 285/2020 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία: « Αφοι Χρηστίδη ΑΕΕ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ», προς ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 284/2020 – Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 της ΚΕΔΕ.

[…]
December 30, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 283/2020 – Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας»

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 282/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», αριθμ μελ 20/2020, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 281/2020 – Έγκριση ή μη εγκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής στο Γραφείο Καθαριότητας στο χώρο του Πολύκεντρου.

[…]
December 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 280/2020 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας ( έτος 2021) προϋπολογισμού 103.169,96 ευρώ με ΦΠΑ.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο