Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 26/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 25/2021 – Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας των ηλεκτρονικών κληρώσεων στο ΚΗΣΚ για το έτος 2021

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 24/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’εφαρμογη του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 23/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, κατ’ εφαρμογή του ν 4412/2016, για το έτος 2021.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 22/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας» . Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 21/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 20/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 19/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 18/2021 – Ακύρωση της 241-2020 ΑΟΕ. Έγκριση εκ νέου του Ισολογισμού – Απολογισμού χρήσεως 2019 του κληροδοτήματος Δημ Γ. Τσιρου

[…]
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 17/2021 – Έγκριση ή μη 3ου ΑΠΕ του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 11/2013.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο