Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 35/2021 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση της από 14-3-2019 και με αρ κατ 1034/26-3-2019 αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Εορδαίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, στην δικάσιμο αυτής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 34/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας και πλήγηκαν από τον COVID 19.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 33/2021 – Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε με θέμα : «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 32/2021 – Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτ. Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία ( ΣΔΚΟ) του Δήμου Εορδαίας και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 31/2021 – Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας , Πανεπιστημίου Δυτ Μακεδονίας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα ( ΣΔΑΕΚ) Δήμου Εορδαίας και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 30/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: « Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού γυμναστηρίου Πτολεμαϊδας ( ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων».

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 29/2021 – Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια τροφίμων του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ για τα έτη 2020-2021» , ορισμός προσωρινών αναδόχων

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 28/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης

[…]
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 27/2021 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου έτους 2020

[…]
Accessibility
Κλείσιμο