Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2021 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση δαπανών του κληροδοτήματος Δ. Γ. Τσιρου.

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού -αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 25/2018 , προϋπολογισμού 40.319,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών Της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», αριθμ μελ 20/2020, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ..

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2021 – Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ίδρυση σταυλικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων.

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2021 – Εξέταση αίτησης για αποκατάστασης ζημίας οχήματος.

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2021 – Εξέταση της αίτησης θεραπείας του Νανα Αθανάσιου κατά της υπ’ αριθμ 93/2020 ΑΟΕ

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2021 – Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & Αντ/ρχου -Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 80/2021 – α) Έγκριση των μελετών με αριθμ.:24/2021 με τίτλο : «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Εορδαίας» της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» , στον Άξονα Προτεραιότητας : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» με τίτλο : «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήματα-Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Εορδαίας» και γ) έγκριση της υπ’αριθμ. 2/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής με τίτλο : « Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο « Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους.

[…]
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 79/2021 – Έγκριση των μελετών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο