Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2021 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας » «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου» ,αρ μελ 24/2018, χρηματοδότηση CLLD/LEADER – Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2021 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 25/2018, χρηματοδότηση CLLD/LEADER – Κατακύρωση προμήθειας.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2021 – Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», αριθμ. μελ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισμού 74.399,75 ευρώ . (ορισμός προσωρινού αναδόχου)

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2021 – Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «Ολοκλήρωση Κτιριακών Υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα».

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 163/2021 – Έγκριση ή μη εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής γραμμής στην Δ/νση Περιβάλλοντος

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 162/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2021 – Έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου – εξειδίκευση πίστωσης

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης.

[…]
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2021 – α) Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: « Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας» ως προς το χρονοδιάγραμμα της β) έγκριση του 2ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και παραλαβή του 1ου Παραδοτέου

[…]
Accessibility
Κλείσιμο