Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού σε πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. με τίτλο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών».

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2021 – Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2021 – Έγκριση ή μη της 32/2021 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ περί « 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021»

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 185/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2021 – Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2021 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4μηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας.

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2021 – Έγκριση ή μη της 18/2021 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π περί « 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021»

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 180/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας (επαναληπτικού διαγωνισμού) με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021» για τις ομάδες 3,4,5,6, & 7

[…]
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο