Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 70/2016 – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση προϋπολογισμού του, ύστερα από την υπ΄αρίθμ 13288/68008/851/4-2-16 έγκριση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος του ημ. Γ. Τσίρου, οικ. έτους 2016

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 68/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1700,00 ευρώ με Φ.Π.Α, από τον ΚΑ 20.6253.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 και απευθείας ανάθεση της οδικής βοήθειας των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 67/2016 – Εγκριση της μελέτης του Τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, κατάρτιση όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας για ένα έτος , προϋπολογισμού 21.500,00 ευρώ και ψήφιση της σχετικής πίστωση

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 66/2016 – Ανάθεση εργασιών καθαρισμού κοινοτικών καταστημάτων στις Τ.Κ & WC δημοτικών χωρών του Δήμου Εορδαίας

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 63/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν τιμολόγια παρελθόντων οικονομικών ετών

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 65/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 64/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ , αντικατάστασης εξοπλισμού που αφορά την προμήθεια «Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας», ύστερα από αίτημα της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 62/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 1ου δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας» (2014ΣΑΕΠ 541 000003) – αρ.μελ.Δ/νσης Τ.Υ 7/2015 ,συνολικού προϋπολογισμού 216.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 61/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: « Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας» αρ.μελ.Δ/νσης Τ.Υ. 7/2015

[…]
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 57/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6495.0000 >, από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 για έξοδα κτηματολογίου του Δήμου Εορδαίας

[…]
Accessibility
Κλείσιμο