Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 238/2021 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 237/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού ελεγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβουνου του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 16/2020 , προϋπολογισμού 21.900 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

[…]
October 14, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 236/2021 – Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Κατασκευή 12/θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας», αριθμ. μελ. 11/2013.

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 235/2021- Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας» , αρ. μελ. 9/2020.

[…]
August 17, 2021

Αρ. Αποφάσης Ο.Ε. 234/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας».

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 233/2021 – Κατάρτιση όρων της φανερής –προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 & Νο 6 στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας.

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 232/2021 – Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών» του Ο.Α.Ε.Δ.

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 231/2021 – Έγκριση άσκησης ανακοπής και αίτηση αναστολής, ενώπιoν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 230/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

[…]
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 229/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο