Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 140/2016 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: « Σκυροδέτηση οικοδομικών τετραγώνων και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων κοιμητηρίων νεκροταφείων», ψήφιση της σχετικής πίστωσης , ορισμός αναδόχου.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 139/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο : «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας»,αρ μελ 8/2016 προϋπολογισμού 54.237,24 ευρώ. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 138/2016 – Κατακύρωση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης δημοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –μεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- μικρός χώρος κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2016 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 137/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής δημοπρασίας του έργου : « Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας » αριθμ μελέτης 5/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 252.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, λήψη σχετικής απόφασης

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 136/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής δημοπρασίας του έργου : « Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων του Δήμου Εορδαίας » αριθμ μελέτης 5/2016 & προϋπολογισμού δαπάνης 252.016,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, λήψη σχετικής απόφασης.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 135/2016 – ΄Εγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 222,20 ευρώ και συγκεκριμένα ποσού 39,60 € από τον Κ.Α.10.6422.0000 & 182,60 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 134/2016 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α 00.6494.0000 συνολικού ποσού 3.465,00 ευρώ και ανάθεση επιδόσεων αγωγών του Δήμου Εορδαίας σε Δικαστικούς Επιμελητές.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 133/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 17/9 μέχρι και 21/9/2016 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και δημοπρασία εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016 στην Πτολεμαΐδα.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 132/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 3-8-2016 μέχρι και 6-8-2016, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας.

[…]
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 131/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2016 μέχρι και 30-8-2016, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο