Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 176/2016 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 171/2016 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηριών Τ.Κ.Περδικκα» , προϋπολογισμού 4.773,18 ευρώ , αρ. μελ. 23/2016, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 169/2016 – Έγκριση της δαπάνης ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε Δικαστικούς Επιμελητές, ποσού 266,20 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016,ορισμός αναδόχων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 168/2016 – Έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης σχετικής με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και κεντρικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Πύργων ΔΕ Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 167/2016 – Έγκριση της παράστασης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας στην συζήτηση της έφεσης αντιδίκων κατά του Δήμου Εορδαίας, ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 1, 2016

Αρ. Απόφασης 165/2016 – ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2015 του κληροδοτήματος ημητρίου Γ.Τσίρου.

[…]
November 1, 2016

Αρ. Απόφασης 164/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ Ακυρωτικού Τμήματος του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών

[…]
November 1, 2016

Αρ. Απόφασης 163/2016 – Ακύρωση της 108/2016 ΑΟΕ. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0032 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016 για τις εργασίες κατασκευής βάσεων για τα αγάλματα.

[…]
November 1, 2016

Aρ. Απόφασης 158/2016 – Εξέταση της ένστασης του Χρυσοστομίδη Χρυσόστομου , κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του ήμου και των Νομικών Προσώπων του»

[…]
October 17, 2016

Αρ. Απόφασης 162/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του ΙΑ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

[…]
Accessibility
Κλείσιμο