Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

December 13, 2016

Αρ. Απόφασης 169/2016 – Έγκριση της δαπάνης ανάθεσης επιδόσεων δικαστικών αγωγών σε Δικαστικούς Επιμελητές, ποσού 266,20 ευρώ με το Φ.Π.Α, από τον Κ.Α 00.6739.0005 του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου οικ. έτους 2016,ορισμός αναδόχων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 186/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια « «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 185/2016 – Επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης για την εκπλήρωση των σκοπών του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 184/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 183/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 182/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 181/2016 – Λήψη απόφασης σχετικής με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαiδας » , ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.060,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 180/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη μειοδότη και την οριστικοποίηση του Πίνακα μειοδοσίας (ως προς την 6η και 7η θέση), του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση δρόμων Δήμου Εορδαίας».

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 179/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Γ΄Τριμελούς Ουσίας Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 177/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 278,40 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο