Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2019.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2019 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019 και ορισμός υπολόγων.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2019 – Αναθεώρηση Πινάκων Ο.Π.Δ και τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 201/2018 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2018.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 200/2018 – Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2018 για το Κληροδότημα του Δημ. Γ.Τσίρου.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2019.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2019.

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», προϋπολογισμού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.μελέτης 12/2018

[…]
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 195/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ΄άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο