Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 200/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας κα των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 199/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Εορδαίας

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 198/2016 – Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση άσκησης θεραπείας του Δήμου Εορδαίας κατά της υπ’αριθμ 77/23-11-2016 απόφασης ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 197/2016 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης δαπέδων στο Βαρβουτειο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 6.999,68 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης ,ορισμός αναδόχου.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 196/2016 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2017.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 195/2016 – Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 194/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών & τεχνικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 193/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για επισκευές- συντηρήσεις σχολικών κτιρίων από ΣΑΤΑ 2016

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 192/2016 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη πολυετών δαπανών.

[…]
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 191/2016 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 749,40 ευρώ από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο