Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 141/2017 – Ανάκληση εν μέρει της υπ΄αρίθμ 58/2017 Α.Ο.Ε, περί εκτέλεσης και ανάθεσης των εργασιών αποκατάστασης εγκατάστασης θέρμανσης του κοινοτικού καταστήματος Τ.Δ. Ανατολικού ,αριθμ μελ 5/2017 προϋπολογισμού 7.276,57 ευρώ , ορισμός αναδόχου.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 140/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας » , προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ αριθμ μελ 14/2016, πιστώσεις ΣΑΕΠ541

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 139/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας », αρ μελ 9/2017, προϋπολογισμού 26.800,00 ευρω ( ΣΑΤΑ).

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 138/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος Δημ.Γ.Τσίρου για την αντιμετώπιση διάφορων δαπανών

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 137/2017 – ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2016 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2017 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής Έκθεσης.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 135/2017 – Κατακύρωση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης δημοτικών χώρων για την λειτουργία Λούνα-Παρκ –μεγάλος χώρος και Λούνα πάρκ- μικρός χώρος κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2017 της Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Άρδασσας.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2017 – Έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της προσφυγής που υποβλήθηκε κατά της υπ’αριθμ 121/2017 ΑΟΕ .

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 133/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών, τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.

[…]
August 25, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2017- Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση γηπέδου μπάσκετ Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» , αρ. μελέτης 11/2017, προϋπολογισμού 5.633,77 ευρώ, ορισμός αναδόχου

[…]
Accessibility
Κλείσιμο