Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 219/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : « Βελτίωση συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυρουπόλεως.»,προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 217/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του». Ορισμός προσωρινού αναδόχου .

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 216/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων και πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. για το έτος 2016». Ορισμός προσωρινού αναδόχου .

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 206/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας με επωνυμία TAP (Trans Adriatic Pipeline) , και παράσταση αυτού κατά την δικάσιμο που θα οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

[…]
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση 3ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αρ. μελέτης 19/2017, προϋπολογισμού 2.501,38 ευρώ, ορισμός αναδόχου.

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 218/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 4000 ευρώ από τον Κ.Α. 70.6699.0002 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 για την προμήθεια ειδών περίθαλψης και διαβίωσης αδέσποτων ζώων.

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του ήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 214/2017 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 213/2017 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.

[…]
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 212/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

[…]
Accessibility
Κλείσιμο