Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 164/2018 – Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Τίτλος έργου Δήμου Εορδαίας : «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας»

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2018 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2018 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας – τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. Απόφαση ΔΕΠ σχετικά με την χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143β/2018 – Εγκρίθηκε η 8/2018 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2018».

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2018 – Αποδοχή οφειλής της υπό εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΑΝΔΕΠ

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 18/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας »

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
July 12, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 156/2018 – Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος

[…]
Accessibility
Κλείσιμο