Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 246/2018 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ (ΚΤΙΡΙΟ ΙΕΚ)» με αριθμό μελέτης 14/2016.

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 245/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». ( Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας Δευτεροβάθμιας επεξεργασίας )

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας)

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 243/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας νερού» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονα προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», με τίτλο «Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». ( για το υποέργο Ηλεκτρομηχανολογικά έργα – Αυτοματισμοί στα διυλιστήρια του ΔΔ Πτολεμαΐδας )

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση».( Υδραυλική μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας Β φάση – Κατασκευή αγωγού Ύδρευσης )

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2018 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Horizon 2020, WET – Wise Energy Transition

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018 ( 110 ΑΟΕ)

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 238/2018 – Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 15/2018 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με την τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

[…]
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 236/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 31/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας σχετικά με την έγκριση πρακτικού καταστροφής άχρηστου υλικού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

[…]
Accessibility
Κλείσιμο