Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 129/2021 – Ορισμός εκπροσώπου στα σχολικά συμβούλια των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 128/2021 – Αποφασίσθηκε η διατήρηση της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Φούφα και Δημοκρατίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 127/2021 – Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% για το έτος 2019 και 50% για το έτος 2020 σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 126/2021 – Αποδοχή ένταξης έργων του Δήμου Εορδαίας στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 125/2021 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ Έτους 2021 (278-2021 ΑΟΕ)

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 124/2021 – Αποδοχή ένταξης της πράξης Βελτίωση συνδετήρας οδού ΑΕΒΑΛ και Κόμβου ΑΕΒΑΛ – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 123/2021 – Αποφασίσθηκε η αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο ΕΠ ΔΜ – Τροποποίηση προϋπολογισμού (292-2021 ΑΟΕ)

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 122/2021 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 121/2021 – Καθιέρωση 12ωρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας

[…]
December 13, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 120/2021 – Έγκριση πολιτικών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Δήμου Εορδαίας κατά τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων κατά το Ν. 4624/2019

[…]
Accessibility
Κλείσιμο