Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 324/2019 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019 για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 323/2019 – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 322/2019 – Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ για την συμμετοχή στο πρόγραμμα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των υδάτων της ΔΕΥΑ Εορδαίας», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 2863/11-09-2019 Πρόσκλησης 105 και υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Εορδαίας για την διάθεση τεχνικού προσωπικού.

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 321/2019 – Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με Τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας»

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 320/2019 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην υποβολή ερευνητικής πρότασης με προσανατολισμό στις Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις (smart cities and communities ) και Κοινότητες στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 με τον τίτλο : ‘’ Επίτευξη Βιώσιμου Αστικού Μετασχηματισμού μέσω Περιοχών Θετικού Ισοζυγίου Ενέργειας

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 319/2019 – Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 318/2019 – Ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Εορδαίας

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 317/2019 – Καθορισμός τελών καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2020.

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 316/2019 – Αλλαγή χρηματοδότησης εκπόνηση μελέτης «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας» – Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2019.

[…]
January 28, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 315/2019 – Αποφασίσθηκε η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019

[…]
Accessibility
Κλείσιμο