Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 300/2016 – Αποφασίσθηκε η χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφασης 296/2016 – Έγκριση της υπ.αριθμ. 8/2016 απόφασης τοπικής Κοινότητας Ασβεστόπετρας σχετικά με «Αίτημα παραχώρησης χρήσης ύδατος από την Τ.Κ. Λιβερών προς το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία της ΤΚ Ασβεστόπετρας του Δήμου Εορδαίας»

[…]
November 24, 2016

Αρ. Απόφαση 264/2016 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Ανέγερση 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας‘’ στην πρόσκληση 30 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης κα εκπαίδευσης »και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 11 « Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» στην επενδυτική προτεραιότητα 11.1 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 299/2016 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 298/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 78/2016 ΑΔΣ του ΝΠ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Π/Υ 2016 λόγω επιχορήγησης εξόφλησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 297/2016 – Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης της Τ.Κ. Ερμακιάς

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 295/2016 – Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου

[…]
November 21, 2016

Αρ. Απόφασης 294/2016 – Αποφασίσθηκε η μείωση μισθώματος ακινήτου στην ΤΚ Σπηλιάς

[…]
November 21, 2016

Αρ .Απόφασης 293/2016 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

[…]
November 21, 2016

Αρ .Απόφασης 292/2016 – Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο